PRIDRUŽI SE

OBRAZOVANJE MLADIH

Zbog čega sistem obrazovanja u BiH i postojeći obrazovni programi ne garantiraju budućnost i prosperitet našoj zemlji?

Obrazovanje je ključno za uspjeh pojedinca, a ono je također simbol dobrog socijalnog položaja, visokog životnog standarda, te bogatstva.

MEĐUNARODNI DOKUMENTI
U Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima stoji da „niko ne može biti lišen prava na obrazovanje’’, što predstavlja univerzalno ljudsko pravo (član 2). U nastavku se navodi da u vršenju svih svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju takvo obrazovanje i nastavu koji su u skladu s njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima. Kako je BiH potpisnica ove konvencije, dužna je osigurati obrazovanje u skladu s njom.

Pravo na obrazovanje regulirano je i u domenu društvenog i privrednog prava. Kroz Bolonjski12 i Kopenhagenski13 proces, reforma obrazovanja dobija prioritetni status u strateškim opredjeljenjima vlada država članica. Lisabonska strategija14 donesena je 2000. g., ali istekla je 2010. g. Cilj ove strategije bio je da EU bude najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija svijeta zasnovana na znanju. Reforme obrazovanja postavljene su kako u formalnom tako i u neformalnom obrazovanju, kroz ove strateške dokumente.

Među osnovnim razlozima povećanja nezaposlenosti mladih u EU je evropski sistem obrazovanja, koji je došao je u fazu da nije više u potpunosti odgovarao potrebama tržišta i da je nedovoljno pripremao radnike za popunjavanje slobodnih radnih mjesta. U Evropi nije popunjeno četiri miliona radnih mjesta, jer nedostaje dovoljno obrazovanih i kvalificiranih radnika. Međutim, obrazovni sistemi u pojedinim zemljama članicama prepoznati su od Evropske komisije kao korisni za evropski sistem. Takav je, na primjer, njemački dualni koncept obrazovanja, koji odlikuje sklad teorijskog i praktičnog. Odmah su preduzeti konkretni koraci, uvrštavanje dualnog obrazovanja u strategiju „Evropa 2020’’, za široko prihvatanje takvog koncepta i u EU.

Bosna i Hercegovina nema jasnu politiku za obrazovanje i unapređenje obrazovnog sistema i programa

Na državnom nivou u BiH ne postoji ministarstvo za obrazovanje i nauku, već djeluju sektori pri državnom Ministarstvu civilnih poslova BiH: Sektor za obrazovanje i Sektor za nauku i kulturu, čija je uloga ograničena na koordinaciju rada entitetskih i kantonalnih ministarstava u oblasti visokog obrazovanja. Prema Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu, između ostalih, i za oblast obrazovanja.

Nadležnosti za obrazovne i naučne politike, finansiranje i nadzor nad institucijama visokog obrazovanja imaju Republika Srpska, deset kantona u Federaciji BiH i Brčko Distrikt.

Prema Zakonu o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblastima nauke, kulture i sporta.

Prema Zakonu o ministarstvima Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a vrši upravne i druge stručne poslove iz oblasti prosvjete koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj; obrazovanje djece građana Republike na radu u inozemstvu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedočanstava; đački standard; pripremanje programa obrazovne suradnje s drugim državama i međunarodnim organizacijama i međunarodnih sporazuma u oblasti obrazovanja u skladu s Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine; visoko i više obrazovanje; studentski standard; pripremanje programa obrazovne suradnje s Federacijom Bosne i Hercegovine, drugim državama i međunarodnim organizacijama te međunarodnih sporazuma u oblasti visokog i višeg obrazovanja u skladu s Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine.

Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta obavlja stručne, administrativne i ostale dužnosti iz nadležnosti Vlade, koje se odnose na provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti obrazovanja, pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika, materijalno – tehničku i kadrovsku podršku obrazovnim institucijama Distrikta, donošenje nastavnih planova i programa u skladu sa standardima modernog, demokratskog i multietničkog društva, suradnju između roditelja i nastavnog osoblja, provođenje edukativnih programa u Distriktu, ostale dužnosti iz nadležnosti ovog odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko Distrikta BiH ili naložene od gradonačelnika.

Mnogo strategija, malo konkretnih rezultata

Prema istraživanjima Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta, u 2010. godini, na nivou BiH, izdvajanja iz budžeta su u prosjeku 1.674,16 KM po studentu na javnim visokoškolskim ustanovama, a uz dodatna izdvajanja koja se odnose na studentske domove i stipendije, prosječno izdvajanje po studentu je nešto veće i iznosi 1.734,97 KM. U prosjeku se, od bruto domaćeg proizvoda (BDP), za obrazovanje u Federaciji BiH izdvaja oko 6% BDP-a, u Republici Srpskoj oko 4% BDP-a, a u Brčko Distriktu oko 11,2% budžeta distrikta. Blizu 90% sredstava odlazi na plaće uposlenih, u nastavnom kadru i administraciji, a gotovo ništa na unapređenje obrazovanja. Od takvog načina izdvajanja najveću korist imaju uposleni, a najmanju učenici i studenti, jer obrazovanje koje im se nudi vrlo malo im koristi. Velika izdvajanja govore o tome da je sistem skup, a ne da se dovoljno izdvaja za mlade i njihovo obrazovanje.

Na nivou BiH usvojeno je pet strategija za reformu obrazovanja, i to: Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH; Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007-2013. godine i Strateški pravci razvoja obrazovanja u BiH, s planom implementacije 2008 – 2015; Mapa puta i plan aktivnosti za uključivanje BiH u EU programe za cjeloživotno učenje i Mladi u akciji te sedam osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa (Okvir za visokoškolske kvalifikacije u BiH; Provođenje okvira za visokoškolske kvalifikacije u BiH; Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH; Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH; Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BiH; Model dodatka diplomi za BiH; Priručnik za korisnike za model dodatka diplomi za BiH). Sve ove strategije počivaju na EU standardima i preporukama, između ostalog: da se upis u srednje obrazovanje poveća na 90%, a u gimnazije i četverogodišnje stručne škole na 80%; da se uvede obavezna eksterna matura na kraju četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja; da se razvija manje specijalizirano, a fleksibilnije obrazovanje koje će se brže prilagoditi uvjetima na tržištu rada; da se razvija okvir kvalifikacija za cjeloživotno učenje u skladu s tzv. Evropskim okvirom kvalifikacija itd.

Na nivou BiH uspostavljene su Agencija za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Formirana su tijela za koordinaciju obrazovnog sektora: Konferencija ministara obrazovanja u BiH i Vijeće za opće obrazovanje u BiH. Uspostavljena je i Rektorska konferencija BiH, koja utvrđuje i zastupa zajedničke interese univerziteta u Bosni i Hercegovini, ostvaruje suradnju s institucijama u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini i djeluje kao savjetodavno tijelo za provođenje reforme visokog obrazovanja. Što će reći – bezbroj institucija s minimalnim učinkom. Dodatno, strategije su mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne provode, a to je u BiH najčešće slučaj.

Trendovi u visokom obrazovanju u BiH

Šta kažu mladi o svom položaju unutar obrazovnog sistema BiH, ali i o svojim potrebama?

Kako je već dijelom i nagoviješteno, mladi smatraju da ih obrazovni sistem ne priprema za tržište rada ni vrstom ni kvalitetom znanja, a dodatno ih ne nauči ni tehnikama aktivnog traženja posla.

Broj mladih koji studira ili pohađa programe srednjoškolskog obrazovanja je u padu. Kako pokazuje istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT iz 2013, u posljednje tri godine broj srednjoškolaca manji je za 4.412. Zanimljiv je primjetni trend pada upisa na državne fakultete za oko 12% u odnosu na školsku 2010/2011. godinu te trend porasta upisa na privatne visokoškolske ustanove, gdje se broj upisanih studenta u odnosu na 2011. godinu povećao 4 puta u školskoj 2012/2013. godini. Procent mladih koji prerano napuštaju obrazovni sistem je u zemljama EU u 2012. godini iznosio približno 13%, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini taj procent čak 33%. Nema pouzdanih podataka o broju studenata koji završavaju studij u roku. Procjenjuje se da studenti prosječno studiraju 5-7 godina do stjecanja diplome. Veliki broj studenata napušta studij, najčešće poslije prve godine studija.

Mladi napuštaju školovanje zbog finansijske situacije, ali i zbog toga što u školovanju ne vide smisla. Stopa upisa u srednju školu na nivou BiH je 76,2%, dok 54% mladih završi srednju školu u roku. Kao glavni razlog napuštanja srednje škole navodi se nedostatak finansijskih sredstava (34%), pronalazak zaposlenja (27%), te poljoprivredni poslovi (7%). U određenoj mjeri učenici napuštaju srednju školu i zbog nesuvremenih pristupa u obrazovanju i neefektivnog ocjenjivanja, što demotivira mlade za dalje školovanje i napredak u takvoj sredini. Razlozi za nenastavljanje daljeg školovanja u grupi mladih iz FBiH koji su završili svoje učešće u sistemu formalnog obrazovanja najčešće su finansijske prirode. Do istog podatka došlo je i istraživanje na nivou BiH iz 2008. godine. Zabrinjavajući je podatak da 25% mladih koji ne nastavljaju školovanje kao razlog navode da „nisu u tome vidjeli neki smisao’’. Ovakav odgovor je, u skoro istom procentu, prisutan i u istraživanju iz 2008. godine.

Srednjoškolci završavaju strukovne škole, većina studira humanističke nauke. Najveći broj srednjoškolaca završava tehničke stručne / strukovne i srodne škole (72%), zatim gimnazije (25%), te učiteljske, umjetničke i vjerske škole (3%). Najveći broj studenata je i dalje na društvenim i humanističkim programima.

Na tržištu se traže vrlo specifični profili. Prema analizama i istraživanjima Federalnog zavoda za zapošljavanje i za posredovanje prilikom zapošljavanja, u 2013. godini najtraženija su sljedeća zanimanja: inženjeri informatike, inženjeri elektrotehnike, inženjeri mašinstva, magistri farmacije, građevinci, zavarivači, šivači i trgovci (komercijalisti). Istovremeno, najviše nezaposlenih registriranih na birou ima zanimanje ekonomista, pravnika i socijalnog radnika.

Mladi ne vjeruju da će im obrazovanje koje su stekli ili još uvijek stječu pomoći da se zaposle u struci. Samo 30% mladih u FBiH smatra da će im obrazovanje koje su stekli ili još uvijek stječu u velikoj mjeri pomoći da se zaposle u struci. Mišljenje o tome da sistem formalnog obrazovanja kakav je trenutno u FBiH ne može osigurati znanja i vještine potrebne za zaposlenje u struci jednako je negativno među mladima u gradskim i vangradskim sredinama. Slične rezultate dalo je i prethodno istraživanje GTZ-a iz 2008. godine, te se može zaključiti da u proteklih pet godina nije bilo promjena nabolje kad je riječ o ovome.

Većina mladih ne prima stipendije. Finansijska pomoć mladima u procesu obrazovanja je nedovoljna. 88% mladih u FBiH ne prima nikakvu stipendiju. Od ukupno 10% mladih koji primaju stipendiju, 5% ih stipendiju dobiva od općine, 3% od kantona, a 2% iz nekog drugog izvora (inozemna stipendija ili stipendija privrednog subjekta). Mjesečni iznosi stipendija najčešće su između 100 i 200 KM (64%). 27 % je mladih koji primaju stipendiju u iznosu do 100 KM mjesečno.

Oni što nešto vrijede, brzo odlaze iz BiH i – ne vraćaju se! Posljedice ovakve situacije utječu i na emigraciju iz BiH. Mladi odlaze iz BiH, ne samo privremeno nego i zauvijek, u potrazi za boljim životom, dok BiH ostaje problem tzv. „odljeva mozgova’’. 77% mladih želi napustiti BiH zauvijek ili na duži period. Prema podacima EUROSTAT-a, od 2004. godine BiH godišnje napušta oko 20.000 ljudi.16 U vezi s visokoobrazovanim kadrom u BiH zanimljivo je spomenuti i podatak iz UNESCO-ove publikacije Science, Technology and Economic Development in South Eastern Europe, gdje se navodi da je 79% istraživačkih inženjera, 81% magistara nauka i 75% doktora nauka napustilo zemlju.

Kako bi se obrazovni profili približili potrebama na tržištu rada, smatramo da je važno mladima ponuditi što više i raznovrsnije prakse tokom školovanja, odnosno potrebno je afirmirati i nuditi što više programa neformalnog obrazovanja.

Kako se može vidjeti, problem Evrope u kontekstu nezaposlenosti mladih jeste neusklađenost obrazovanja s tržištem rada. U BiH taj je problem, za razliku od problema u EU, najmanje dvoslojan. Pored potpuno neadekvatnog, zastarjelog obrazovnog sistema, dva su problema na koje smo u ovom programu fokusirani:

  • nedostatak prakse, i
  • nepriznatost i neuređenost programa neformalnog obrazovanja.

Slušajući mlade i kombinirajući to s rezultatima sadašnjeg stanja i dosadašnje prakse, dolazimo do osnovnih problemau obrazovnom procesu na koje se trebamo fokusirati – nedostatak praktične nastave i nedovoljna svijest o značaju neformalnog obrazovanja, kao i odsustvo sistematskog prepoznavanja ove vrste obrazovanja.

Nedostatak praktične nastave mladi vide kao najveći problem u polju formalnog obrazovanja te smatraju kako je to najneophodnije izmijeniti.

U sistemu visokog školstva nema dovoljno programa za stjecanje praktičnog znanja, dok su srednje škole sa svojim programima vrlo usko specijalizirane i ne nude fleksibilnost i interdisciplinarnost koje su važne danas prilikom pronalaženja posla. Recimo samo da se najizraženije nezadovoljstvo poslodavaca odnosi se na nedostatak praktičnog iskustva mladih aplikanata za posao (32,5%), kao i na njihovu kvalifikaciju (19,6%).

Uz ovaj problem, mladi ističu i preopširne nastavne planove i programe, odnos i nestručnost nastavnika i profesora te nedostatak stipendija / kreditiranja, naročito u visokom obrazovanju.

Nedostatak praktične nastave izdvojen je kao jedan od najvećih problema i prilikom istraživanja položaja mladih na nivou BiH iz 2008. godine, kada je 19% mladih iz većih gradova BiH i 21% mladih iz manjih gradova BiH navodilo nedostatak praktične nastave kao element koji je najneophodnije mijenjati na polju formalnog obrazovanja. U 2013. godini u FBiH čak 32% ispitanih istaklo je ovaj problem nedostatka praktične nastave.

Zabrinjavajuće je i što je u porastu broj mladih koji rade posao za koji se nisu školovali, a više od 30% mladih radi poslove koji su potpuno nepovezani s njihovim obrazovanjem. Dio mladih smatra kako je zapošljavanje osoba na radna mjesta za koja se nisu obrazovali pogrešno, ali ima i onih koji smatraju kako je vrijeme formalnih kvalifikacija prošlo, te kako se cijene praktična znanja i vještine.

Neformalno obrazovanje sve više dobiva na značaju, jer kroz učešće u neformalnom obrazovanju mladi kompenziraju nedostatke formalnog obrazovanja i povećavaju šanse za zaposlenje.

U 2013. godini broj mladih koji su učestvovali u nekom obliku neformalnog obrazovanja (kurs ili neki drugi oblik obuke koja nije u programu redovnog obrazovanja) porastao je za skoro 10% u odnosu na rezultate iz 2008. godine.

Programi neformalnog obrazovanja nisu jednako dostupni svim mladima, niti su mladi dovoljno informirani o mogućnostima neformalnog obrazovanja. Učešće u neformalnom obrazovanju kod mladih iz vangradskih sredina za 10% je manje nego učešće mladih iz gradskih sredina (Institut za razvoj mladih KULT, 2013). 61% mladih u FBiH željelo bi učestvovati u neformalnom obrazovanju.

Neformalno obrazovanje nije sistemski uređeno u BiH. Iako već sada postoje dobre prakse, posebno u nevladinom sektoru, nepostojanje politika onemogućava jasniju i funkcionalniju vezu između programa neformalnog obrazovanja, vještina koje se neosporno stječu kroz ove programe, i ponude i potreba na tržištu rada.
Ne postoji zvanična politika koja bi tretirala pitanje neformalnog obrazovanja u kontekstu podrške i afirmacije postojećih, te razvoja dodatnih kapaciteta organizacija koje provode programe neformalnog obrazovanja. Također, veza i suradnja između formalnog i neformalnog obrazovanja nije dovoljno razvijena, odnosno, formalni obrazovni sistem ne prepoznaje neformalno obrazovanje kao podršku svom radu. Ne postoji ni „krovno tijelo”, koje bi radilo određenu vrstu kontrole kvaliteta organizacija koje provode programe neformalnog obrazovanja.

Priznatost ovakvih programa i sistemsko prepoznavanje unutar BiH, omogućilo bi mladima da budu kompetentniji i da pokreću, na primjer, i vlastiti biznis. Istraživanja pokazuju kako bi svaka druga mlada osoba rado bi pokrenula vlastiti biznis, ali joj je potrebna podrška u tome, i to ne samo finansijska nego i savjetodavna, edukacijska.79% mladih smatra da bi im poslovni trening bio od koristi. U prosjeku je 16% mladih imalo priliku učestvovati u određenom poslovnom seminaru za mlade. Njih 61% navodi kako im je seminar koji su pohađali bio koristan ili izuzetno koristan.

Šta M1 – Prava za mlade želi napraviti?

USKLADIT ĆEMO OBRAZOVNI SISTEM S TRENUTNIM I BUDUĆIM POTREBAMA NA TRŽIŠTU RADA
Obrazovni sistem obučava mlade za profesije za kojima ne postoji potreba na tržištu rada, a ne priprema ih za zanimanja za kojima potreba postoji. Stvorit ćemo stalnu i institucionalnu vezu između obrazovnog sistema, akademske zajednice, poslovne zajednice i institucija koje se bave praćenjem trendova na tržištima rada, te drugih institucija izvršne vlasti koje je potrebno uključiti.

IZRADITI PROGRAM RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA U FBIH KAO NAJZNAČAJNIJI DIO RAZVOJNIH STRATEGIJA
Uskladit ćemo postojeće strateške dokumente s realnim potrebama na tržištu rada, potencijalima obrazovnog sistema i afinitetima mladih ljudi, odnosno kreirat ćemo nedostajuće strateške dokumente od značaja za usklađivanje obrazovnog sistema s tržištem rada. Uvest ćemo upisne kvote u srednjem i visokoškolskom obrazovanju kako bismo zaustavili hiperprodukciju profila za kojima ne postoji potreba na tržištu rada.

ŽELIMO VIŠE OPERATIVNOG ZNANJA I VJEŠTINA ZA MLADE
Nedostatak praktične nastave u formalnom obrazovnom sistemu uzrokuje nedovoljnu osposobljenost mladih za budući rad, bez obzira o kojem zanimanju je riječ, pa mladi, nakon što završe obrazovanje, ostaju bez znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. Insistirat ćemo na povećanju postotka operativnog znanja i praktičnog rada u postojećim obrazovnim programima.

ŽELIMO NOVA ZNANJA I VJEŠTINE ZA MLADE, KOJI PRATE TRENDOVE
U obrazovni sistem uvest ćemo mogućnost obrazovanja za nova, suvremenija zanimanja za kojima postoji potreba na
tržištu rada kako u BiH tako i u zemljama EU.

PERMANENTNO USAVRŠAVANJE NASTAVNOG KADRA
Osigurat ćemo kontinuirano profesionalno usavršavanje postojećeg nastavnog i rukovodećeg osoblja, nadgledanje rada školskih ustanova, te upotrebu novih nastavnih metoda.

PONUDITI PRAKSU MLADIMA
Znanje koje mladi stječu kroz sistem formalnog obrazovanja neupotrebljivo je na suvremenom tržištu rada, što dovodi do visokih i dugoročno prisutnih stopa nezaposlenosti mladih. Zbog toga ćemo insistirati na uvođenju više praktične nastave u postojeće obrazovne programe.

PONUDITI PRAKSU MLADIMA
Znanje koje mladi stječu kroz sistem formalnog obrazovanja neupotrebljivo je na suvremenom tržištu rada, što dovodi do visokih i dugoročno prisutnih stopa nezaposlenosti mladih. Zbog toga ćemo insistirati na uvođenju više praktične nastave u postojeće obrazovne programe.

STAŽIRANJEM DO NEOPHODNOG ISKUSTVA
Obrazovni sistem ne pruža dovoljno mogućnosti za stažiranje, te ostavlja mlade ljude nepripremljenim za radni angažman, kao i bez radnog iskustva kod poslova gdje je to zakonski uvjet. Osigurat ćemo priznanje praktične nastave i stažiranja uz školovanje kao djelomično radno iskustvo.

POVEZIVANJE OBRAZOVNOG S POSLOVNIM SEKTOROM
Insistirat ćemo na smislenom uvezivanju obrazovnog sistema s poslovnom zajednicom i javnim sektorom u cilju omogućavanja praktične komponente u obrazovanju, kao i stažiranja. Stimulirat ćemo poslodavce na aktivnu suradnju sa školama i fakultetima.

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP, NE USKO SPECIJALIZIRAN
Obrazovanje u srednjim stručnim školama usko je specijalizirano, odnosno nefleksibilno i ne može se prilagođavati promjenama i potrebama tržišta rada.

OSIGURATI UVJETE ZA RAZVOJ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA
Jasno je da postoji potreba za većom ponudom programa neformalnog obrazovanja, kao i jačim informiranjem mladih o tome, pogotovo u vangradskim sredinama. Stoga ćemo nastojati da osiguramo uvjete za razvoj neformalnog obrazovanja kako bi ono postalo dostupno svima koji žele učestvovati u takvim programima. Neformalno obrazovanje mladi smatraju veoma korisnim, te drže da kroz neformalno obrazovanje nauče mnogo više nego kroz formalno. Postojanje više programa neformalnog obrazovanja te njegovu dostupnost većem broju mladih smatraju jednim od prioriteta u radu s mladima. Svi koji su učestvovali u bilo kakvom obliku neformalnog obrazovanja svima bi ga preporučili. Insistirat ćemo da ovi programi budu dostupni što širem broju mladih ljudi.

SISTEMSKI UREDITI OBLAST NEFORMALNOG OBRAZOVANJA
Kreirat ćemo sistem neformalnog obrazovanja, koji će omogućiti kompanijama da dobiju kvalificirane radnike i olakšati mobilnost mladih na evropskom tržištu rada.