PRIDRUŽI SE

O NAMA

M1 Prava za mlade nastala je kao politički odgovor na potpuni nemar institucija vlasti u BiH prema mladim. Taj nemar je uzrokovao vrlo težak ekonomski, socijalni i društveni položaj ove, za budućnost BiH, najznačajnije kategorije stanovništva.

Mladi ljudi nisu na listi prioriteta aktuelne politike u Bosni i Hercegovini. Najteže su pogođeni nezaposlenošću, socijalno su nezaštićeni i budžetski najugroženiji. Mladi nisu navedeni kao značajan i primjetan faktor u programima političkih partija koje smo imali priliku vidjeti tokom predizbornih kampanja ranijih izbornih ciklusa. Ni šira javnost mlade ne primjećuje kao značajan politički faktor. Očito, mladi nisu primijećeni kao primarno biračko tijelo, iako broje više od 610.000 punopravnih glasova i njihova je izlaznost na izbore veća od opće izlaznosti.

M1 Prava za mlade ne stavlja mlade na listu svoji prioriteta. Mladi su JEDINI prioritet M1, a njihova nezaposlenost u najoštrijem fokusu njene politike. Naša politika i programi bazirani su na pomno istraženim problemima i potrebama mladih. M1 ne nameće proizvoljnu viziju rješenja teškog položaja mladih, M1 nudi odgovore na probleme koje su definirali mladi ljudi.

M1 će pokazati svoju politiku kao konkretnu disciplinu, koja svojom provedbom donosi trenutačnu korist mladima u svakodnevnom životu. Oblasti primarnog političkog interesiranja M1 Prave za mlade jesu: zapošljavanje mladih, obrazovanje, učešće mladih u društvenom i političkom životu, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, informiranje i mobilnost mladih te sport, kultura i slobodno vrijeme mladih.

Programi, s vrlo konkretnim i provedivim mjerama, koji su kreirani za svaku od navedenih oblasti, su dostupni na web- stranici www.pravazamlade.com. Tvrdimo da nijedna druga stranka u BiH nema bolja, prema mladima usmjerenija i za mlade korisnija programska rješenja. Nemojte nam vjerovati, provjerite!

Članovi Predsjedništva M1 Prave za mlade su mladi ljudi. Radna grupa za kreiranje programa M1 bila je nezamisliva bez aktivnog učešća i doprinosa mladih ljudi. Oni su vrijedni i obrazovani, društveno odgovorni, bez korupcijskih afera, bez mrlje u karijeri. Njihova vrijednost nisu samo njihove diplome već njihov rad i rezultati koje postižu. Mladi ljudi vode politiku M1.

M1 Prava za mlade otvorena je za sve koji žele ne bolje sutra već bolje danas za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, ideološko uvjerenje, starosnu dob, ali i političku/stranačku opredijeljenost.

Pridružite nam se! Jer SVIće!